INFORMATION : +32 (0)2 775 75 75 (mo-fri: 9h-12h30/13h30-17h) - info@lez.brussels

Private individuals

BrusselAIR-Premie

Info only in NL (below) or FR

Met de Brussel'Air-premie wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest luchtvervuiling bestrijden die het autoverkeer veroorzaakt. De bedoeling van deze premie is de Brusselse automobilisten aan te zetten om hun auto in de ruilen voor vervoermiddelen die beter rekening houden met het leefmilieu : het openbaar vervoer, de fiets, te voet gaan en het autodelen volgens het Cambio-systeem.

Een initiatief van de Brusselse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Reglement Brussel'AIR-premie

Principe

Iedere inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zijn nummerplaat laat schrappen en in voorkomend geval overgaat tot de vernietiging van zijn voertuig, kan onder bepaalde voorwaarden een Brussel'AIR-premie krijgen.

De Brussel'AIR-premie verwijst naar een “mobiliteitspakket” waarvan de inhoud varieert naargelang van de gekozen optie.

Onder bepaalde voorwaarden  geeft een schrapping van een nummerplaat recht op:

 • een MTB-jaarabonnement en een jaarabonnement Cambio Start;
 • een fietspremie en een jaarabonnement Cambio Start.

Onder bepaalde voorwaarden geeft een schrapping van de nummerplaat in combinatie met de vernietiging van het betreffende voertuig recht op:

 • een MTB-abonnement en een abonnement Cambio Start, allebei voor één jaar en eenmalig verlengbaar; 
 • een MTB-jaarabonnement en een eenmalig verlengbaar jaarabonnement Cambio Start, en een fietspremie; 
 • een jaarabonnement Cambio Start, eenmalig verlengbaar, en een dubbele fietspremie. 

Het MTB-abonnement is een abonnement voor het volledige MIVB-net (behalve op het vak NATO-Brussels Airport) en voor het Brussels stadsnet van De Lijn, TEC en de NMBS.

Het abonnement Cambio Start dat wordt aangeboden in het kader van de Brussel'AIR-premie, omvat de vaste kosten, d.w.z. de activeringskosten en de maandelijkse abonnementskosten gedurende 12 of 24 maanden naargelang van de gekozen formule. De variabele kosten, d.w.z. de uur- en kilometerkosten, blijven ten laste van de begunstigde van de premie. Het abonnement Cambio Start kan evenwel pas worden geactiveerd als de begunstigde alle door Cambio opgelegde inschrijvingsvoorwaarden heeft vervuld. De begunstigde zal eveneens een waarborgsom moeten voorleggen.

De fietspremie omvat een rijopleiding voor fietsers in de stad, georganiseerd door Pro Velo (Brussel), alsook een maximumbedrag van € 505, toegekend voor de aankoop van een of meer fietsen, fietsmateriaal of diensten (zoals bepaald in het kader van de Brussel'AIR-premie) bij leveranciers die gevestigd zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Verkopen van particulier naar particulier komen niet in aanmerking.

De begunstigde mag de aanvrager van de premie of een lid van zijn gezin zijn (natuurlijk persoon die gedomicilieerd is in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Bij schrapping en vernietiging is het MTB-abonnement – geldig gedurende één jaar en eenmalig verlengbaar – uitsluitend bestemd voor de aanvrager.

Elke begunstigde van een Cambio Start-abonnement dient zich binnen de 6 maanden na aanvaarding van het dossier naar Cambio te begeven met de brief die hij ontvangen heeft van de MIVB waarin de goedkeuring van zijn aanvraag bevestigd wordt . Uiteraard moet hij voldoen aan de algemene deelnemingsvoorwaarden van Cambio.

Elke begunstigde van een fietspremie moet zich binnen de 2 maanden na de datum van de 1e factuur (aanko(o)p(en) voorgeschoten door de begunstigde) naar Pro Velo begeven en daar in één keer al zijn gedetailleerde facturen voorleggen, alsook de brief van de MIVB waarin de goedkeuring van zijn aanvraag bevestigd wordt.

Bovendien moet hij zijn aanko(o)p(en) doen binnen 6 maanden vanaf de datum van de brief van de MIVB.

Het MTB-abonnement begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de aanvaarding van het dossier, behalve als de begunstigde al geabonneerd is. Beschikt de begunstigde al over een geldig jaarabonnement voor het MIVB-net, dan hangt de begindatum van zijn nieuw abonnement af van de resterende geldigheidsduur van het lopende abonnement.

Immers:

 • als de resterende geldigheidsduur van het lopende abonnement kleiner is dan 3 maanden (te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van het dossier), dan gaat het MTB-abonnement in op de vervaldag van het lopende abonnement;
 • als de resterende geldigheidsduur van het lopende abonnement groter of gelijk is aan 3 maanden (te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van het dossier), dan dient de abonnee zich bij de MIVB aan te melden voor een terugbetaling volgens de geldende regels en gaat zijn MTB-abonnement in op de eerste dag van de maand die volgt op de aanvaarding van het dossier.Algemene voorwaarden voor de toekenning van de Brussel'AIR-premie

 • De aanvrager van de premie moet een natuurlijk persoon zijn die gedomicilieerd is in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Eenpersoonsvennootschappen komen niet in aanmerking voor de Brussel’AIR-premie.
 • Het aantal voertuigen in de categorieën “VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF en FA” zoals bepaald door de DIV, met inbegrip van firmawagens of gelijkgestelde voertuigena, geteld op het adres van de premieaanvrager, moet met minstens één eenheid verminderen, en dit vanaf de datum van schrapping tot de vervaldag van de toegekende premie.
 • Bedrijfsvoertuigen (bv.: bestelwagen) komen niet in aanmerking voor de premie.
 • Noch de begunstigde noch zijn familieleden mogen een wagen laten inschrijven gedurende de geldigheid van de premie.
 • De aanvrager kan niet van de premie genieten als hijzelf of iemand van zijn gezin minder dan drie maanden geleden, te rekenen vanaf de datum van aanvraag van de Brussel’AIR-premie, een firmawagen of gelijkgesteld voertuig heeft gekregen.
 • De begunstigde van de premie moet gedurende de volledige looptijd van de premie deel uitmaken van het gezin van de titularis.
 • Elke wijziging in de situatie van de aanvrager en/of de begunstigde tijdens de looptijd van de premie moet door de aanvrager uiterlijk zes weken na de wijziging worden meegedeeld aan de MIVB.

 Een firmawagen of gelijkgesteld voertuig is een voertuig dat door de werkgever ter beschikking wordt gesteld van de werknemer, alsook elk ander gelijkgesteld systeem, leasing/renting voor rekening van de werkgever ten gunste van de werknemer, voor zover de werknemer er kan van genieten voor zijn dagelijkse verplaatsingen van en naar het werk.Algemene regels met betrekking tot de Brussel'AIR-premie

 • De begunstigde van de premie moet dezelfde zijn tijdens de volledige looptijd van de premie.
 • De premie wordt slechts één keer toegekend per aanvrager voor hetzelfde voertuig.
 • Als de aanvrager en/of de begunstigde niet langer voldoet aan de voorwaarden om van de premie te kunnen genieten, moet de aanvrager van de premie uiterlijk zes weken na de wijziging van zijn situatie of die van de begunstigde (inschrijving van een wagen in het gezin, firmawagen, …) de geactualiseerde gegevens doorgeven aan de MIVB. Vanaf de actualisering van zijn situatie bij de MIVB kan de begunstigde dus niet langer genieten van de premie. In functie van de gekozen premie, zal het MTB-abonnement onmiddellijk aan de MIVB teruggegeven moeten worden, een deelb van de fietspremie zal terugbetaald moeten worden en uw Cambio-abonnement zal gestopt worden.
 • Deze premie is geheel noch gedeeltelijk terugbetaalbaar aan de aanvrager en/of de begunstigde, ook niet bij wijze van tegenprestatie in het kader van de Brussel’AIRpremie.
 • Bij fraude, inbreuk of vergetelheid met betrekking tot het MTB-abonnement zijn de geldende wettelijke tariefbepalingen van de MIVB van toepassing.
 • Een dossier voor de Brussel’AIR-premie kan door de MIVB alleen worden aanvaard als het volledig is, d.w.z. met inbegrip van de ingevulde, gedateerde en ondertekende bestelbon en alle bijlagen.

Terug te betalen bedrag voor 1 fietspremie = bedrag van de ontvangen fietspremie*(1-(gebruik in maanden)/12). Terug te betalen bedrag voor 2 fietspremies = bedrag van de ontvangen fietspremie*(1-(gebruik in maanden)/24).Specifieke bepalingen met betrekking tot de schrapping van de nummerplaat

 • De nummerplaat moet worden geschrapt op de dienst DIV van de FOD Mobiliteit en Transport.  
 • De kennisgeving van de schrapping door DIV is het enige geldige document ter staving van de schrapping van de nummerplaat. Die kennisgeving moet gedateerd zijn op maximum 6 maanden vóór de aanvraag van de Brussel’AIR-premie.
 • Het voertuig (waarvan de nummerplaat is geschrapt) moet behoren tot één van de volgende categorieën (bepaald door de DIV): “VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF en FA”.
 • Het geschrapte voertuig moet minstens een volledig en ononderbroken jaar zijn ingeschreven op naam van de aanvrager van de premie.Specifieke voorwaarden met betrekking tot de sloop van het voertuig

 • De eerste inschrijving van het voertuig moet plaats gevonden hebben minstens 10 jaar vóór het jaar van de aanvraag van de premie en het voertuig moet sinds een onafgebroken jaar ingeschreven staan op naam van de premieaanvrager.
 • De vernietiging van het voertuig moet worden gecertificeerd door een Belgisch erkend centrum voor afgedankte voertuigen: deze centra zijn bevoegd om een certificaat van vernietiging uit te reiken. Dat centrum moet erkend en geregistreerd zijn volgens:
  • voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het KB van 15/04/04;
  • voor het Vlaams Gewest, het VLAREA-decreet van 05/12/03;
  • voor het Waals Gewest, het besluit van de Waalse regering van 27/02/03.

   Een overzicht van alle erkende centra vindt u op www.febelauto.be.
 • Het voertuig moet aangeleverd worden bij het erkend centrum. Het moet volledig zijn en mag geen afval bevatten dat niet eigen is aan het voertuig. Het voertuig moet aangeleverd worden met alle boorddocumenten, :
  • het inschrijvingsbewijs van de DIV;
  • het gelijkvormigheidsattest;
  • het schouwingsbewijs, uitgereikt door een instelling van de technische keuring van een EU-lidstaat.
 • Het vernietigingscertificaat van een erkend centrum voor afgedankte voertuigen in België is het enige document dat de vernietiging van het voetuig bevestigt. Dit certificaat mag maximum 6 maanden vóór de aanvraag van een Brussel’AIR-premie gedateerd zijn.Sancties

Als u niet langer voldoet aan de voorwaarden om van de Brussel'AIR-premie te genieten en de MIVB is daarvan niet in kennis gesteld binnen 6 weken vanaf de wijziging van de situatie van de aanvrager of de begunstigde, dan moet de aanvrager het bedrag van de toegekende premie terugbetalen; als zijn premie ook een MTB-abonnement omvatte, moet hij dat abonnement inleveren. De terugbetaling doet geen afbreuk aan een eventuele gerechtelijke vervolging.

Bij fraude, inbreuk of vergetelheid met betrekking tot het MTB-abonnement zijn de geldende wettelijke tariefbepalingen van de MIVB van toepassing.  

Aanvraag Brussel'AIR-premie

Elke aanvrager (met inbegrip van een alleenstaande) van een Brussel’AIR-premie moet de MIVB in één keer de bestelbon (ingevuld, gedateerd en ondertekend) en alle bijlagen opsturen.

Het gaat om de volgende bijlagen:

 • een afschrift van de kennisgeving van de schrapping door de DIV (gedateerd op maximum 6 maanden vóór de datum van de aanvraag van de Brussel’AIR-premie);
 • een afschrift van het inschrijvingsbewijs (datum van de laatste inschrijving goed leesbaar) van het geschrapte voertuig of een kopie van het laatste aanslagbiljet van de verkeersbelasting;
 • een bevestiging van de gezinssamenstelling (ook voor alleenstaanden), gedateerd op maximum twee maanden vóór de datum van de aanvraag;
 • een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager van de premie;
 • een kopie van de identiteitskaart van de begunstigde (als hij niet de aanvrager is);
 • een foto (identiteitskaartformaat) van de begunstigde als de gekozen premie een MTB-abonnement omvat;
 • het  ingevulde, gedateerde en door de begunstigde ondertekende MoBIB-formulier (*) als de gekozen premie een MTB-abonnement omvat;
 • een afschrift van het certificaat van vernietiging (gedateerd op maximum 6 maanden vóór de datum van de aanvraag van de Brussel’AIR-premie) van één van de Belgische erkende centra voor afgedankte voertuigen (in geval van schrapping van de nummerplaat en vernietiging van het voertuig)

Die documenten moeten uitsluitend met de post naar het volgende adres worden gestuurd:

MIVB - Verkoop op afstand - Brussel’AIR - Koningsstraat 76 - 1000 Brussel

(*) U zal de MoBIB-kaart van de MIVB ontvangen (met een waarde van 5 EUR aangeboden in het kader van de premie) waarop uw MTB-abonnement geladen is.

MoBIB-formulier en inlichtingen over de MoBIB-kaart vindt u op de website www.mivb.be

De verschillende stappen van de Brussel’AIR premie

 • Ofwel:
  1. Geeft u uw nummerplaat aan de DIV
  2. Geeft u uw nummerplaat aan de DIV en gaat u over tot de vernietiging van uw voertuig (volgens de bepalingen van de premie)
 • U zendt de bestelbon naar de MIVB met de verschillende bijlagen
 • U ontvangt kort daarna een brief van de MIVB waarin wij u op de hoogte brengen dat:
  1. uw dossier aanvaard is
  2. uw dossier onvolledig is
  3. uw dossier geweigerd is
 • Als uw dossier aanvaard is, ontvangt u een brief voor het MTB abonnement en/of een brief die u naar Cambio moet verzenden en/of een brief voor Pro Velo.
  1. Cambio zal u per brief uitnodigen om u bij hen aan te melden om de voorwaarden in te vullen en de Cambio premie te genieten.

   U vindt alle informatie over Cambio terug op de website www.cambio.be of op het nr. 02 221 93 02.
  2. Om de fietspremie te genieten moet u één of meerdere artikelen aankopen binnen de 6 maanden lopende vanaf de brief van de MIVB en aanmelden bij Pro Velo ten laatste 2 maanden na de datum van de 1e factuur.

   Om de artikelen en modaliteiten van de fietspremie te kennen, kunt u surfen naar de website www.brusselair-premie.be of www.provelo.org of contact nemen met Pro Velo op het nr. 02 502 73 55.

   (Indien uw dossier onvolledig is, zendt de MIVB u een brief met de vraag om alle ontbrekende documenten op te sturen zodat u deze premie eventueel kunt genieten. Zonder tegenbericht of nieuws van uwentwege binnen de 3 maanden, beginnende vanaf de datum van dit schrijven, zal uw dossier door de MIVB afgesloten worden.)

Praktische inlichtingen

Welke artikelen en/of diensten komen in aanmerking voor mijn fietspremie?

Alleen de bovengenoemde artikelen en/of diensten, vermeld op een of meer detailfacturen, worden in aanmerking genomen voor de Brussel’AIR-premie.

Ter informatie: u vindt de lijst van de erkende Brusselse fietshandelelaars op de site www.provelo.org.

Gelieve contact op te nemen met Pro Velo (Brussel) (www.provelo.org) voor elke vraag met betrekking tot artikelen en / of diensten die in aanmerking komen voor deze fietspremie.

Fietsen (normaal, fiets voor volwassenen, kinderfiets, vouwfiets, elektrische fiets)

De volgende veiligheidsonderdelen voor fietsen:

 • voorlicht
 • achterlicht
 • bel
 • reflector
 • U-slot
 • achterwielslot
 • Plooibaar slot specifiek voor vouwfietsen
 • Anti-lek banden
 • Fietsstalling, haak… (om de fiets thuis gemakkelijk te parkeren)

De volgende uitrusting:

 • helm
 • cape
 • overschoenen
 • regenbroek
 • fluorescerend hesje/reflecterende vest
 • fluorescerende broekklemmen
 • pumpen
 • handschoenen

Het volgende transportmateriaal:

 • kinderzitje
 • fietsaanhangwagen
 • trekstang voor kinderfiets
 • bagagedrager
 • boodschappenmand
 • fietstassen

Fietsonderhoud

Voor welke artikelen kan ik geen fietspremie genieten?

 • Kilometerteller
 • Drinkbus
 • Andere fietssloten dan de drie toegelaten slottypes
 • GPS

Waar kan ik voor mijn fietspremie terecht?

Alleen de artikelen en/of diensten van leveranciers die zich in het Brussels Gewest hebben gevestigd en waarvan de gegevens vermeld zijn op een of meer gedetailleerde facturen, komen in aanmerking voor de fietspremie. Verkopen van particulier naar particulier komen niet in aanmerking.

Ter informatie: u vindt de lijst van de erkende Brusselse fietshandelelaars op de site www.provelo.org.

Waar kan ik mijn voertuig laten vernietigen?

 • De vernietiging van het voertuig moet worden gecertificeerd door een Belgisch erkend centrum voor afgedankte voertuigen: deze centra zijn bevoegd om een certificaat van vernietiging uit te reiken. Dat centrum moet erkend en geregistreerd zijn volgens:
  • voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het KB van 15/04/04;
  • voor het Vlaams Gewest, het VLAREA-decreet van 05/12/03;
  • voor het Waals Gewest, het besluit van de Waalse regering van 27/02/03.

   Een overzicht van alle erkende centra vindt u op www.febelauto.be.

Nuttige adressen

070 210 025

DIV (Brussel)

 • City Atrium - Vooruitgangstraat 56 - 1210 Brussel
 • Stapelhuisstraat 11 - 1020 Brussel

Alle informatie over de DIV vindt u op de site www.mobilit.fgov.be of op 02 277 30 50

MIVB

Koningsstraat 76 -1000 Brussel

Alle informatie over de MIVB vindt u op de site www.mivb.be of op 070 23 2000 / email

Cambio (Brussel)

Theresianenstraat 7A-7C -1000 Brussel

Alle informatie over Cambio Brussel vindt u op de site www.cambio.be of op 02 227 93 02

Pro Velo (Brussel)

Londenstraat 15 -1050 Brussel

Alle informatie over Pro Velo vindt u op de site www.provelo.org of op 02 502 73 55

Erkende centra voor afgedankte voertuigen in het Brussels Gewest

 • George & Cie – div. Brussel (CFF Recycling) - Leon Monnoyerkaai 11 - 1000 Brussel
 • A.Stevens & Co S.A/N.V - Rederskaai 8 - 1000 Brussel
 • Tutar's Auto- Arthur Maesstraat 61-63 -1130 Brussel

Alle informatie over de erkende centra vindt u op de site www.febelauto.be of op 02 788 64 62

Bestelbon

Klik hier om de document te downloaden (.pdf)

Door de bestelbon te ondertekenen bevestigt de aanvrager dat de verstrekte gegevens correct zijn, dat hij het reglement aanvaardt en dat de gewestelijke administratie en de MIVB de gegevens over zijn gezin mogen controleren, in samenwerking met de DIV.