INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

FAQ Particulieren

EEN BRUSSEL’AIR-PREMIE… ?

 1. Wat is een Brussel’AIR-premie?

De Brussel’AIR-premie verwijst naar een “mobiliteitspakket” waarvan de inhoud varieert naargelang van de gekozen optie.

 1. Wie kan genieten van de Brussel’AIR-premie?

Onder bepaalde voorwaarden kan elke natuurlijke persoon, gedomicilieerd in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Brussel’AIR-premie genieten.

 1. Hoe kan ik van de Brussel’AIR-premie genieten?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u van de Brussel’AIR-premie genieten:

 • door uw autonummerplaat te laten schrappen;
 • door uw autonummerplaat te laten schrappen en uw voertuig te laten slopen De eerste inschrijving van het te slopen voertuig moet plaats gevonden hebben minstens 10 jaar vóór het jaar van de aanvraag van de premie.
 1. Uit welke premies kunt u kiezen als u uw nummerplaat laat schrappen?

Onder bepaalde voorwaarden geeft een schrapping van de nummerplaat recht op:

 • een MTB-jaarabonnement en een eenmalig verlengbaar jaarabonnement Cambio Start;
 • een fietspremie en een jaarabonnement Cambio Start.
 1. Uit welke premies kunt u kiezen als u uw nummerplaat laat schrappen en uw voertuig laat slopen?

Onder bepaalde voorwaarden geeft een schrapping van de nummerplaat met vernietiging van het betreffende voertuig recht op:

 • een MTB-abonnement en een abonnement Cambio Start, allebei voor één jaar en eenmalig verlengbaar;
 • een MTB-jaarabonnement en een jaarabonnement Cambio Start, eenmalig verlengbaar, en een fietspremie; 
 • een jaarabonnement Cambio Start, eenmalig verlengbaar, en een dubbele fietspremie. 
 1. Wie is de begunstigde van de Brussel’AIR-premie?

De begunstigde mag de aanvrager van de premie of een lid van zijn gezin zijn (natuurlijk persoon die gedomicilieerd is in een van de 19 gemeenten van het Brussels Gewest).

Bij schrapping met vernietiging kan de begunstigde van het MTB-abonnement – geldig gedurende één jaar en eenmalig verlengbaar – alleen de aanvrager zijn.

Elke begunstigde van een Cambio Start-abonnement dient zich binnen de 6 maanden na aanvaarding van het dossier naar Cambio te begeven met de brief die hij ontvangen heeft van de MIVB waarin de goedkeuring van zijn aanvraag bevestigd wordt. Uiteraard moet hij voldoen aan de algemene deelnemingsvoorwaarden van Cambio.

Elke begunstigde van een fietspremie moet zich binnen de 2 maanden na de datum van de 1e factuur (aanko(o)p(en) voorgeschoten door de begunstigde) naar Pro Velo begeven en daar in één keer al zijn gedetailleerde facturen voorleggen, alsook de brief van de MIVB waarin de goedkeuring van zijn aanvraag bevestigd wordt.

Bovendien moet hij zijn aanko(o)p(en) doen binnen 6 maanden vanaf de datum van de brief van de MIVB.

 1. Mag ik het premietype kiezen?

Ja, u mag het gewenste premietype vrij kiezen.

 • Bij een schrapping mag u kiezen uit de twee betreffende formules.
 • Bij een schrapping met vernietiging mag u kiezen uit de drie betreffende formules.
 1. Hoeveel keer heb ik recht op de Brussel’AIR-premie?

De premie wordt slechts eenmaal per aanvrager toegekend voor hetzelfde voertuig.

 1. Kan ik een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de Brussel’AIR-premie vragen?

Neen, de premie is geheel noch gedeeltelijk terugbetaalbaar aan de aanvrager en/of de begunstigde, zelfs niet als tegenprestatie in het kader van de Brussel’AIR-premie.

 1. Waar moet ik mijn premieaanvraag indienen?

De Brussel’AIR-premie moet uitsluitend per post worden aangevraagd op het volgende adres: MIVB - verkoop op afstand - Brussel’AIR - Koningsstraat 76 - 1000 Brussel

 1. Waar vind ik informatie over de Brussel’AIR-premie?

U vindt informatie over de Brussel’AIR-premie op deze site. U kunt ook bellen naar 070 210 015

WAT VERSTAAN WE ONDER…?

 1. Wat verstaan we onder de schrapping van de nummerplaat?

De schrapping van een nummerplaat houdt in dat u uw nummerplaat inlevert bij de DIV.

 1. Wat is de DIV?

De DIV is de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Transport.

Voor alle informatie over de DIV kunt u terecht op de site www.mobilit.fgov.be.

 1. Wat is een MTB-abonnement?

Het MTB-abonnement is een abonnement voor het volledige MIVB-net (behalve op het vak NATO-Brussels Airport) en voor het Brussels stadsnet van De Lijn, TEC en de NMBS.

 1. Wat is Cambio?

Cambio exploiteert een systeem van autodelen in het Brussels Gewest en in heel België. Iedereen die wil genieten van het Cambio-systeem moet voldoen aan de door Cambio opgelegde inschrijvingsvoorwaarden.

Voor alle informatie over Cambio kunt u terecht op de site www.cambio.be.

 1. Wat is een abonnement Cambio Start?

Het abonnement Cambio Start, aangeboden in het kader van de Brussel’AIR-premie, omvat de vaste kosten, d.w.z. de activeringskosten en de maandelijkse abonnementskosten gedurende 12 of 24 maanden naargelang van de gekozen formule.

De variabele kosten, d.w.z. de uur- en kilometerkosten, blijven te uwen laste.

Het abonnement Cambio Start kan evenwel pas worden geactiveerd als de begunstigde alle door Cambio opgelegde inschrijvingsvoorwaarden heeft vervuld. Bovendien zal de begunstigde een waarborgsom moeten voorleggen.

Voor alle informatie over het abonnement Cambio Start en de gebruiksvoorwaarden van Cambio kunt u terecht op de site www.cambio.be.

 1. Wat is een fietspremie?

De fietspremie omvat een rijopleiding voor fietsers in de stad, georganiseerd door Pro Velo (Brussel), alsook een maximumbedrag van € 505 voor de aankoop van een fiets, fietsmateriaal of diensten (zoals bepaald in het kader van de Brussel’AIR-premie) bij leveranciers die zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben gevestigd. Verkopen van particulier naar particulier komen niet in aanmerking.

 1. Wat is Pro Velo?

Pro Velo is een vereniging met als hoofddoel de promotie van het fietsgebruik in dagelijks leven.

Pro Velo geeft opleidingen, organiseert evenementen, toeristische activiteiten en studies.


Voor alle informatie over Pro Velo kunt u terecht op de site www.provelo.org.

 1. Wat verstaan we onder een aanvrager?

De aanvrager van de premie is de titularis van de geschrapte nummerplaat en in voorkomend geval van het gesloopte voertuig. De aanvrager moet een natuurlijke persoon zijn die gedomicilieerd is in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eenpersoonsvennootschappen komen niet in aanmerking voor de Brussel’AIR-premie.

 1. Wat verstaan we onder een begunstigde?

De begunstigde is de natuurlijke persoon – lid van het gezin van de aanvrager – die geniet van de voordelen van de toegekende premie.  De begunstigde van de premie moet dezelfde zijn tijdens de volledige looptijd van de premie.

 1. Wat verstaan we onder “een lid van mijn gezin”?

Een lid van uw gezin is een persoon die vermeld is op het uittreksel van de burgerlijke stand van uw gemeente.

 1. Wat is een firmawagen of een gelijkgesteld voertuig?

Een firmawagen of gelijkgesteld voertuig is een voertuig dat door de werkgever ter beschikking wordt gesteld van de werknemer, alsook elk ander gelijkgesteld systeem, leasing/renting voor rekening van de werkgever ten gunste van de werknemer, op voorwaarde dat de werknemer ervan kan genieten voor zijn dagelijkse verplaatsingen van en naar het werk.

VOORWAARDEN, REGELS EN SANCTIES ROND BRUSSEL’AIR… ?

 1. Wat zijn de algemene voorwaarden voor de toekenning van de Brussel’AIR-premie?

 • De aanvrager van de premie moet een natuurlijk persoon zijn die gedomicilieerd is in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eenpersoonsvennootschappen komen niet in aanmerking voor de Brussel’AIR-premie.
 • Het aantal voertuigen in de categorieën “VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF en FA” zoals bepaald door de DIV, met inbegrip van firmawagens of gelijkgestelde voertuigen1, geteld op het adres van de premieaanvrager, moet met minstens één eenheid verminderen, en dit vanaf de datum van schrapping tot de vervaldag van de toegekende premie. Bedrijfsvoertuigen (bv.: bestelwagen) komen niet in aanmerking voor de premie.
 • Noch de begunstigde noch zijn familieleden mogen een wagen laten inschrijven gedurende de geldigheid van de premie.
 • De aanvrager kan niet van de premie genieten als hijzelf of iemand van zijn gezin minder dan drie maanden geleden, te rekenen vanaf de datum van aanvraag van de Brussel’AIR-premie, een firmawagen of gelijkgesteld voertuig heeft gekregen.
 • De begunstigde van de premie moet gedurende de volledige looptijd van de premie deel uitmaken van het gezin van de titularis.
 • Elke wijziging in de situatie van de aanvrager en/of de begunstigde tijdens de looptijd van de premie moet door de aanvrager uiterlijk zes weken na de wijziging worden meegedeeld aan de MIVB.

Een firmawagen of gelijkgesteld voertuig is een voertuig dat door de werkgever ter beschikking wordt gesteld van de werknemer, alsook elk ander gelijkgesteld systeem, leasing/renting voor rekening van de werkgever ten gunste van de werknemer, voor zover de werknemer er kan van genieten voor zijn dagelijkse verplaatsingen van en naar het werk.

 

 1. Wat zijn de algemene regels die van toepassing zijn op de Brussel’AIR-premie?

 • De begunstigde van de premie moet dezelfde zijn tijdens de volledige looptijd van de premie.
 • De premie wordt slechts één keer toegekend per aanvrager voor hetzelfde voertuig.
 • Als de aanvrager en/of de begunstigde niet langer voldoet aan de voorwaarden om van de premie te kunnen genieten, moet de aanvrager van de premie uiterlijk zes weken na de wijziging van zijn situatie of die van de begunstigde (inschrijving van een wagen in het gezin, firmawagen, …) de geactualiseerde gegevens doorgeven aan de MIVB. Vanaf de actualisering van zijn situatie bij de MIVB kan de begunstigde dus niet langer genieten van de premie. In functie van de gekozen premie, zal het MTB-abonnement onmiddellijk aan de MIVB teruggegeven moeten worden, een deel2 van de fietspremie zal terugbetaald moeten worden en uw Cambio-abonnement zal gestopt worden.
 • Deze premie is geheel noch gedeeltelijk terugbetaalbaar aan de aanvrager en/of de begunstigde, ook niet bij wijze van tegenprestatie uit hoofde van de Brussel’AIR-premie.
 • Bij fraude, inbreuk of vergetelheid met betrekking tot het MTB-abonnement zijn de geldende wettelijke tariefbepalingen van de MIVB van toepassing.
 • Een dossier voor de Brussel’AIR-premie kan door de MIVB alleen worden aanvaard als het volledig is, d.w.z. met inbegrip van de ingevulde, gedateerde en ondertekende bestelbon en alle bijlagen.

2Terug te betalen bedrag voor 1 fietspremie = bedrag van de ontvangen fietspremie*(1-(gebruik in maanden)/12). Terug te betalen bedrag voor 2 fietspremies = bedrag van de ontvangen fietspremie*(1-(gebruik in maanden)/24).

 1. Welke voorwaarden moeten er naast de algemene voorwaarden nog vervuld zijn om van de Brussel’AIR-premie te kunnen genieten als ik mijn nummerplaat laat schrappen?

  • De nummerplaat moet worden geschrapt op de dienst DIV van de FOD Mobiliteit en Transport.
  • De kennisgeving van de schrapping door DIV is het enige geldige document ter staving van de schrapping van de nummerplaat. Die kennisgeving moet gedateerd zijn op maximum 6 maanden vóór de aanvraag van de Brussel’AIR-premie.
  • Het voertuig (waarvan de nummerplaat is geschrapt) moet behoren tot één van de volgende categorieën (bepaald door de DIV): “VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF en FA”.
  • Het geschrapte voertuig moet minstens een volledig en ononderbroken jaar zijn ingeschreven op naam van de aanvrager van de premie.

Voor alle informatie over de schrapping van een nummerplaat kunt u terecht op de site www.mobilit.fgov.be

 

 1. Welke voorwaarden moeten er naast de algemene voorwaarden nog vervuld zijn om van de Brussel’AIR-premie te kunnen genieten als ik mijn nummerplaat laat schrappen en mijn wagen laat slopen?

  Een overzicht van alle erkende centra vindt u op www.febelauto.be

  • De nummerplaat moet worden geschrapt op de dienst DIV van de FOD Mobiliteit en Transport.
  • De kennisgeving van de schrapping door DIV is het enige geldige document ter staving van de schrapping van de nummerplaat. Die kennisgeving moet gedateerd zijn op maximum 6 maanden vóór de aanvraag van de Brussel’AIR-premie.
  • Het voertuig (waarvan de nummerplaat is geschrapt) moet behoren tot één van de volgende categorieën (bepaald door de DIV): “VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF en FA”.
  • Het geschrapte voertuig moet minstens een volledig en ononderbroken jaar zijn ingeschreven op naam van de aanvrager van de premie.
  • De eerste inschrijving van het te slopen voertuig moet plaats gevonden hebben minstens 10 jaar vóór het jaar van de aanvraag van de premie en het voertuig moet sinds een onafgebroken jaar ingeschreven staan op naam van de premieaanvrager.
  • De vernietiging van het voertuig moet worden gecertificeerd door een Belgisch erkend centrum voor afgedankte voertuigen: deze centra zijn bevoegd om een certificaat van vernietiging uit te reiken. Dat centrum moet erkend en geregistreerd zijn volgens:
   • voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het KB van 15/04/04;
   • voor het Vlaams Gewest, het VLAREA-decreet van 05/12/03;
   • voor het Waals Gewest, het besluit van de Waalse regering van 27/02/03.
  • Het voertuig moet aangeleverd worden bij het erkend centrum. Het moet volledig zijn en mag geen afval bevatten dat niet eigen is aan het voertuig. Het voertuig moet aangeleverd worden met alle boorddocumenten, :
   • het inschrijvingsbewijs van de DIV;
   • het gelijkvormigheidsattest;
   • het schouwingsbewijs, uitgereikt door een instelling van de technische keuring van een EU-lidstaat.
  • Het vernietigingscertificaat van een erkend centrum voor afgedankte voertuigen in België is het enige document dat de vernietiging van het voetuig bevestigt.

   Dit certificaat mag maximum 6 maanden vóór de aanvraag van een Brussel’AIR-premie gedateerd zijn.

Voor alle informatie over de schrapping van een nummerplaat kunt u terecht op de site www.mobilit.fgov.be

Voor alle informatie over de vernietiging van een voertuig kunt u terecht op de site www.febelauto.be

 

 1. Welke situatiewijziging kan een einde maken aan het genot van mijn Brussel’AIR-premie ?

  • Elke inschrijving of herinschrijving van een voertuig uit de categorieën “VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF en FA” of van een motor uit de categorieën “M2, L3, L4, L5, L6” (bepaald door de DIV), met uitsluiting van de categorieën van minder dan 50 cm³ (vastgelegd door het KB van 01/12/75), door de aanvrager van de premie of een lid van zijn gezin tijdens de looptijd van de premie, waardoor het aantal voertuigen in de samenstelling van het gezin toeneemt.

  • De aanvrager of een lid van zijn gezin heeft tijdens de looptijd van de premie en ten vroegste 3 maanden vóór de aanvraag van die premie de beschikking gekregen over een firmawagen of een gelijkgesteld voertuig, waardoor het aantal voertuigen in de samenstelling van het gezin toeneemt.
  • De begunstigde wordt tijdens de looptijd van de premie niet langer vermeld als gezinslid van de aanvrager.
 1. Wat moet er gebeuren als de aanvrager en/of de begunstigde niet langer voldoet aan de voorwaarden om van de Brussel’AIR-premie te genieten?

De aanvrager van de premie moet uiterlijk zes weken na de wijziging van zijn situatie of die van de begunstigde (inschrijving van een wagen in het gezin, firmawagen, …) de geactualiseerde gegevens doorgeven aan de MIVB.

Vanaf de actualisering van zijn situatie bij de MIVB kan de begunstigde dus niet langer genieten van de premie. In functie van de gekozen premie, zal het MTB-abonnement onmiddellijk aan de MIVB teruggegeven moeten worden, een deel3 van de fietspremie zal terugbetaald moeten worden en uw Cambio-abonnement zal gestopt worden.

2Terug te betalen bedrag voor 1 fietspremie = bedrag van de ontvangen fietspremie*(1-(gebruik in maanden)/12). Terug te betalen bedrag voor 2 fietspremies = bedrag van de ontvangen fietspremie*(1-(gebruik in maanden)/24).

 

 1. Wat zijn de sancties voor de niet-naleving van de voorwaarden om van de Brussel’AIR-premie te genieten?

Als u niet langer voldoet aan de voorwaarden om van de Brussel’AIR-premie te genieten en de MIVB is daarvan niet in kennis gesteld binnen 6 weken vanaf de wijziging van de situatie van de aanvrager of de begunstigde, dan moet de aanvrager het bedrag van de toegekende premie terugbetalen; als zijn premie ook een MTB-abonnement omvatte, moet hij dat abonnement inleveren. De terugbetaling doet geen afbreuk aan een eventuele gerechtelijke vervolging.

IN DE PRAKTIJK… DE SCHRAPPING VAN MIJN VOERTUIG

 1. Welke voertuigen komen in aanmerking om bij een eventuele schrapping van de nummerplaat te genieten van de Brussel’AIR-premie?

Alleen schrappingen van voertuigen uit de volgende categorieën geven eventueel recht op de Brussel’AIR-premie:

VP (personenwagens), AA (berline/sedan), AB (wagens met achterklep/hatchback), AD (coupé), AE (cabriolet), SW (hybride wagen), AC (break), AF en FA (multifunctionele voertuigen).


Bedrijfsvoertuigen (bv.: bestelwagen) komen niet in aanmerking voor de premie.

 1. Waar moet ik mijn nummerplaat inleveren?

De nummerplaat moet worden ingeleverd op de DIV van de FOD Mobiliteit en Financiën.

Voor alle informatie over de DIV kunt u terecht op de site www.mobilit.fgov.be.

IN DE PRAKTIJK... DE VERNIETIGING VAN MIJN VOERTUIG

 1. Welke voertuigen komen in aanmerking voor een Brussel'AIR-premie in geval van schrapping van de inschrijving en vernietiging van het voertuig?

U kunt alleen een Brussel'AIR-premie krijgen voor voertuigen van het type VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF of FA waarvan de eerste inschrijving moet plaats gevonden hebben minstens 10 jaar vóór het jaar van de aanvraag van de premie.

 1. Aan welke voorwaarden moet men voldoen om zijn voertuig te kunnen laten vernietigen bij een autosloperij?

Het voertuig moet aangeleverd worden bij het erkend centrum. Het moet volledig zijn en mag geen afval bevatten dat niet eigen is aan het voertuig. Het voertuig moet aangeleverd worden met alle boorddocumenten :

 • het inschrijvingsbewijs van de DIV;
 • het gelijkvormigheidsattest;
 • het schouwingsbewijs, uitgereikt door een instelling van de technische keuring van een EU-lidstaat.

Alle informatie over de vernietiging van voertuigen vindt u op de site www.febelauto.be.

 1. Waar kan ik mijn voertuig laten vernietigen?

De vernietiging van het voertuig moet gebeuren door een Belgisch erkend centrum voor afgedankte voertuigen: deze centra zijn bevoegd om een certificaat van vernietiging uit te reiken. Dat centrum moet erkend en geregistreerd zijn volgens:

 • voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het besluit van 15/04/04;
 • voor het Vlaamse Gewest: het VLAREA-decreet van 05/12/03;
 • voor het Waalse Gewest: het besluit van de Waalse Regering van 27/02/03.
 1. Waar vind ik erkende centra voor afgedankte voertuigen in het Brusselse Gewest?

 • George & Cie – div. Brussel (CFF Recycling) - Leon Monnoyerkaai 11 - 1000 Brussel
 • A.Stevens & Co S.A/N.V - Rederskaai 8 - 1000 Brussel
 • Tutar’s auto - Arthur Maesstraat 61-63, 1130 Brussel

Alle informatie over erkende centra vindt u op de site www.febelauto.be.

IN DE PRAKTIJK... MIJN PREMIEAANVRAAG

 1. Waar vind ik het formulier om de Brussel'AIR-premie aan te vragen?
 • Op deze website
 • In de BOOTIK van de MIVB:
  • De Brouckere: Bisschopsstraat 2, 1000 Brussel
  • Naamsepoort: Station Naamsepoort
  • Rogier: Station Rogier
  • Roodebeek: Station Roodebeek
  • Weststation : Station Weststation
  • Zuid: Station Zuidstation
 • Aan de BIM-loketten van de Sint-Gorikshallen in 1000 Brussel

 1. Welke documenten moet ik opsturen naar de MIVB om de Brussel'AIR-premie te ontvangen?

  Iedere aanvrager (met inbegrip van alleenstaande personen) van een Brussel'AIR-premie moet het aanvraagformulier (ingevuld en voorzien van datum en handtekening) samen met de bijlagen naar de MIVB sturen.

 1. Welke bijlagen moeten er opgestuurd worden naar de MIVB in geval van schrapping?

 • een afschrift van de kennisgeving van de schrapping door de DIV (gedateerd op maximum 6 maanden vóór de datum van de aanvraag van de Brussel’AIRpremie);
 • een afschrift van het inschrijvingsbewijs (datum van de laatste inschrijving goed leesbaar) van het geschrapte voertuig of een kopie van het laatste aanslagbiljet van de verkeersbelasting;
 • een bevestiging van de gezinssamenstelling (ook voor alleenstaanden), gedateerd op maximum twee maanden vóór de datum van de aanvraag;
 • een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager van de premie;
 • een kopie van de identiteitskaart van de begunstigde (als hij niet de aanvrager is);
 • een foto (identiteitskaartformaat) van de begunstigde als de gekozen premie een MTBabonnement omvat;
 • het  ingevulde, gedateerde en door de begunstigde ondertekende MoBIB-formulier (*) als de gekozen premie een MTB-abonnement omvat.

(*) MoBIB-formulier en inlichtingen over de MoBIB-kaart vindt u op de website www.mivb.be

 1. Welke bijlagen moeten er opgestuurd worden naar de MIVB in geval van schrapping en vernietiging van het voertuig?

 • een afschrift van de kennisgeving van de schrapping door de DIV (gedateerd op maximum 6 maanden vóór de datum van de aanvraag van de Brussel’AIRpremie);
 • een afschrift van het inschrijvingsbewijs (datum van de laatste inschrijving goed leesbaar) van het geschrapte voertuig of een kopie van het laatste aanslagbiljet van de verkeersbelasting;
 • een afschrift van het certificaat van vernietiging (gedateerd op maximum 6 maanden vóór de datum van de aanvraag van de Brussel’AIR-premie) van één van de Belgische erkende centra voor afgedankte voertuigen
 • een bevestiging van de gezinssamenstelling (ook voor alleenstaanden), gedateerd op maximum twee maanden vóór de datum van de aanvraag;
 • een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager van de premie;
 • een kopie van de identiteitskaart van de begunstigde (als hij niet de aanvrager is);
 • een foto (identiteitskaartformaat) van de begunstigde als de gekozen premie een MTBabonnement omvat;
 • het  ingevulde, gedateerde en door de begunstigde ondertekende MoBIB-formulier (*) als de gekozen premie een MTB-abonnement omvat.

(*) MoBIB-formulier en inlichtingen over de MoBIB-kaart vindt u op de website www.mivb.be

 1. Waar moet ik het aanvraagformulier en de bijlagen naartoe sturen?

  Deze documenten moeten uitsluitend met de post verstuurd worden naar het volgende adres:

  MIVB - Verkoop op afstand - Brussel'AIR - Koningsstraat 76 - 1000 Brussel

 1. Wat zijn de verschillende stappen van de Brussel’AIR premie ?
 1. Ofwel:
  1. Geeft u uw nummerplaat aan de DIV
  2. Geeft u uw nummerplaat aan de DIV en gaat u over tot de vernietiging van uw voertuig (volgens de bepalingen van de premie)
 2. U zendt de bestelbon naar de MIVB met de verschillende bijlagen
 3. U ontvangt kort daarna een brief van de MIVB waarin wij u op de hoogte brengen dat:
  1. uw dossier aanvaard is
  2. uw dossier onvolledig is
  3. uw dossier geweigerd is
 4. Als uw dossier aanvaard is, ontvangt u een brief voor het MTB abonnement en/of een brief die u naar Cambio moet verzenden en/of een brief voor Pro Velo.
  1. Cambio zal u per brief uitnodigen om u bij hen aan te melden om de voorwaarden in te vullen en de Cambio premie te genieten. U vindt alle informatie over Cambio terug op de website www.cambio.be of op het nr. 02 221 93 02.
  2. Om de fietspremie te genieten moet u één of meerdere artikelen aankopen binnen de 6 maanden lopende vanaf de brief van de MIVB en aanmelden bij Pro Velo ten laatste 2 maanden na de datum van de 1e factuur.
  3. Om de artikelen en modaliteiten van de fietspremie te kennen, kunt u surfen naar de website www.brusselair-premie.be of www.provelo.org of contact nemen met Pro Velo op het nr. 02 502 73 55.

   (Indien uw dossier onvolledig is, zendt de MIVB u een brief met de vraag om alle ontbrekende documenten op te sturen zodat u deze premie eventueel kunt genieten. Zonder tegenbericht of nieuws van uwentwege binnen de 3 maanden, beginnende vanaf de datum van dit schrijven, zal uw dossier door de MIVB afgesloten worden.

IN DE PRAKTIJK… MIJN MTB-ABONNEMENT

 

 1. Wat is de begindatum van de geldigheidsduur van mijn MTB-abonnement?

Het MTB-abonnement is geldig vanaf de 1e dag van de maand die volgt op de goedkeuring van uw aanvraag, behalve als u al in het bezit bent van een jaarabonnement.

 1. Ik ben momenteel in het bezit van een jaarabonnement, wanneer gaat mijn nieuwe MTB- abonnement dan in?

Als de begunstigde reeds een geldig jaarabonnement voor het netwerk van de MIVB heeft, is de begindatum van de geldigheidsduur van het nieuwe abonnement afhankelijk van de resterende geldigheidsduur van zijn huidige abonnement.

 • Als de resterende geldigheidsduur van het lopende abonnement minder dan 3 maanden bedraagt (bepaald op de datum van de goedkeuring van de aanvraag), zal de geldigheidsduur van het nieuwe MTB-abonnement ingaan na de vervaldatum van het lopende abonnement.

 • Als de resterende geldigheidsduur van het lopende abonnement 3 maanden of meer bedraagt (bepaald op de datum van de goedkeuring van de aanvraag), moet de abonnee zijn abonnement laten terugkopen volgens de regels van de MIVB en zal zijn nieuwe MTB-abonnement ingaan op de 1e dag van de maand die volgt op de goedkeuring van de aanvraag.
 1. Ik beschik al over een geldig abonnement voor het MIVB-netwerk, wordt mijn lopende abonnement dan terugbetaald?

Ja, als u al jaarabonnee bent, kunt u uw abonnement laten terugkopen volgens de geldende regels van de MIVB.

 1. Kan ik het nieuwe MTB-abonnement dat ik ontvang in het kader van de Brussel'AIR-premie, laten terugkopen?

Nee, het MTB-jaarabonnement dat wordt verstrekt bij wijze van Brussel'AIR-premie, kan niet worden omgeruild voor geld.

 1. Mijn nieuwe MTB-abonnement is verloren of gestolen. Wat moet ik doen?

In geval van diefstal of verlies van uw MTB-abonnement dient u zich naar een van de verkoopkantoren van de MIVB te begeven en een duplicaat aan te vragen.

Dit duplicaat wordt afgegeven tegen de geldende tarieven.

 1. Welke straffen zijn van kracht in geval van fraude, overtreding of vergeten van het MTB-abonnement tijdens een rit op het MIVB-netwerk?

In geval van fraude, overtreding of reizen zonder abonnement zijn de normale wettelijke straftarieven van de MIVB van toepassing. 

IN DE PRAKTIJK… MIJN CAMBIO START-ABONNEMENT

 1. Wat moet ik doen om een Cambio Start-abonnement te krijgen?

Elke begunstigde van een Cambio Start-abonnement dient zich binnen de 6 maanden na aanvaarding van het dossier naar Cambio te begeven met de brief die hij ontvangen heeft van de MIVB waarin de goedkeuring van zijn aanvraag bevestigd wordt. Uiteraard moet hij voldoen aan de algemene deelnemingsvoorwaarden van Cambio.

Alle informatie in verband met Cambio vindt u op de site
www.cambio.be

IN DE PRAKTIJK... MIJN FIETSPREMIE

 1. Welke artikelen en/of diensten staan te mijner beschikking met de fietspremie?

Fietsen (normaal, fiets voor volwassenen, kinderfiets, vouwfiets, elektrische fiets)

De volgende accessoires ter bevordering van de fietsveiligheid:

 • Voorlicht
 • Achterlicht
 • Bel
 • Kattenoog
 • U-slot
 • achterwielslot
 • Plooibaar slot specifiek voor vouwfietsen
 • Anti-lek banden
 • Fietsstalling, haak… (om de fiets thuis gemakkelijk te parkeren)

De volgende fietsuitrusting:

  • Helm

  • Cape
  • Overschoen
  • Regenbroek
  • Fluorescerende-reflecterende vest
  • Fluorescerende-reflecterende broekspijpbeschermer
  • pumpen
  • handschoenen

De volgende transportaccessoires:

  • Kinderzitje

  • Fietsaanhanger
  • Stang om kinderfiets voort te trekken
  • Bagagerek
  • Fietsmand
  • Fietskoffers/-zakken

Onderhoud van de fiets

Alleen artikelen die gekocht zijn bij en/of diensten die uitgevoerd zijn door leveranciers die gevestigd zijn in het Brusselse gewest en die vermeld staan op een of meer gedetailleerde facturen, komen in aanmerking voor de fietspremie.

Gelieve contact op te nemen met Pro Velo (Brussel) (www.provelo.org) voor elke vraag met betrekking tot artikelen en / of diensten die in aanmerking komen voor deze fietspremie.

 

 1. Voor welke artikelen kan ik geen fietspremie genieten?
 • Kilometerteller
 • Drinkbus
 • Andere fietssloten dan de drie toegelaten slottypesn
 • GPS
 1. Waar kan ik de artikelen kopen en/of diensten laten uitvoeren in het kader van de fietspremie?

Alleen artikelen die gekocht zijn bij en/of diensten die uitgevoerd zijn door leveranciers die gevestigd zijn in het Brusselse gewest en die vermeld staan op een of meer gedetailleerde facturen, komen in aanmerking voor de fietspremie. Verkopen van particulier naar particulier komen niet in aanmerking.

De lijst van de erkende fietshandelaars in het Brusselse gewest is te vinden op de site www.provelo.org.

 1. Hoe de fietspremie verkrijgen?

De begunstigde van de premie moet erop toezien dat zijn aankopen vermeld worden op een of meer gedetailleerde facturen.

Hij moet zich binnen de 2 maanden na de datum van de 1e factuur (aanko(o)p(en) voorgeschoten door de begunstigde) naar Pro Velo (Brussel) begeven en daar in één keer al zijn gedetailleerde facturen voorleggen, alsook de brief van de MIVB waarin de goedkeuring van zijn aanvraag bevestigd wordt.

Bovendien moet hij zijn aanko(o)p(en) doen binnen 6 maanden vanaf de datum van de brief van de MIVB.

Pro Velo onderzoekt de facturen en berekent het bedrag dat in aanmerking komt voor de fietspremie.

Het bedrag - maximaal 505 euro - wordt uitsluitend terugbetaald door middel van overschrijving op het bankrekeningnummer dat de aanvrager en/of begunstigde opgeeft aan Pro Velo. Als de Brussel'AIR-premie 2 fietspremies inhoudt, wordt er maar één terugbetaling gedaan.

Er zal u voorgesteld worden u in te schrijven voor de cursus "Fietsen in de stad" (inbegrepen in de fietspremie).

Gelieve contact op te nemen met Pro Velo (Brussel) (www.provelo.org) voor elke vraag met betrekking tot artikelen en / of diensten die in aanmerking komen voor deze fietspremie.

ENKELE NUTTIGE ADRESSEN…

 1. Waar is de MIVB gevestigd?

MIVB - Koningsstraat 76 - 1000 Brussel

Alle informatie over de MIVB vindt u op de site www.mivb.be of op 070 23 2000 / email

 

 1. Waar bevindt het Cambio-kantoor zich?

Cambio (Brussel) - Theresianenstraat 7A-7C - 1000 Brussel

Alle informatie in verband met Cambio vindt u op de site www.cambio.be of op 02 227 93 02

 

 1. Waar vind ik Pro Velo?

Pro Velo (Brussel) - Londenstraat 15 - 1050 Brussel

Alle informatie in verband met Pro Velo vindt u op de site www.provelo.org of op 02 502 73 55

 

 1. Waar bevinden zich de loketten van de DIV?

  City Atrium - Vooruitgangstraat 56 - 1210 Brussel

  Stapelhuisstraat 11 -1020 Brussel

Alle informatie over de DIV vindt u op de site www.mobilit.fgov.be of op 02 277 30 50

 

 1. Waar vind ik erkende centra voor afgedankte voertuigen in het Brusselse Gewest?
 • George & Cie – div. Brussel (CFF Recycling) - Leon Monnoyerkaai 11- 1000 Brussel
 • A.Stevens & Co S.A/N.V - Rederskaai 8 -1000 Brussel
 • Tutar's auto - Arthur Maesstraat 61-63 -1130 Brussel

Alle informatie over de erkende centra vindt u op de site www.febelauto.be of op 02 778 64 62