INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Impact van de LEZ

Waarom de door het wegverkeer veroorzaakte luchtverontreiniging verminderen?

Het wegverkeer is verantwoordelijk voor de uitstoot van vervuilende stoffen die de luchtkwaliteit aantasten. In Brussel is het wegverkeer de belangrijkste bron van emissies van stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM2.5) en black carbon (BC).

Deze emissies dragen bij aan de achteruitgang van de luchtkwaliteit. Zo overschrijden in Brussel de concentraties fijnstof (PM2.5) en stikstofdioxide (NO2) de door de Europese Unie vastgelegde drempels (voor NO2) of de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen drempels (voor PM2.5), met gezondheidsproblemen voor de hele bevolking als gevolg.

De slechte luchtkwaliteit is een oorzaak van vroegtijdig overlijden en aanzienlijke gezondheidsproblemen (luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, enz.) en treft in het bijzonder kwetsbare personen zoals kinderen en bejaarden. In 2015 waren er in België 7.400 vroegtijdige overlijdens als gevolg van blootstelling aan fijnstof, 1.500 vroegtijdige overlijdens als gevolg van blootstelling aan stikstofdioxide en 220 vroegtijdige overlijdens als gevolg van de blootstelling aan ozon, zo blijkt uit het  meest recente rapport van het Europees Milieuagentschap.

Welke impact heeft de LEZ op de luchtkwaliteit?

Door het verkeer van de meest vervuilende voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geleidelijk aan te verbieden, helpt de LEZ om de uitstoot van verontreinigende stoffen door het wegvervoer te verminderen.

De eerste resultaten van de LEZ zijn bemoedigend. In slechts zes maanden tijd is het aantal oudere dieselvoertuigen in het verkeer aanzienlijk gedaald en zijn ook de hoeveelheden NOx en PM2.5 die door auto's worden uitgestoten, afgenomen. In het evaluatierapport voor 2018 worden deze resultaten gedetailleerd beschreven.

Op de middellange termijn wordt verwacht dat de luchtkwaliteit op het volledige grondgebied dankzij de LEZ zal verbeteren. Leefmilieu Brussel verwacht dat de luchtkwaliteitsnormen voor NO2 tussen 2020 en 2025 in alle meetstations in het gewest zullen worden nageleefd, zoals uiteengezet in de studie over de verwachte effecten van de LEZ. Deze verbetering zal de levenskwaliteit en de gezondheid van alle Brusselaars ten goede komen.

Waarom hebben de beperkingen betrekking op de oudste voertuigen?

Oudere voertuigen stoten gemiddeld meer verontreinigende stoffen uit die schadelijk zijn voor de gezondheid (stikstofoxiden, fijnstof enz.) dan nieuwere voertuigen. Dit verklaart de reden waarom de toegang tot de LEZ wordt beperkt volgens de leeftijd van het voertuig.

Waarom zijn er meer beperkingen voor dieselvoertuigen?

Gemiddeld stoten dieselvoertuigen meer verontreinigende stoffen (vooral stikstofoxiden) uit dan benzinevoertuigen. De uitlaatgassen van dieselmotoren worden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geclassificeerd als "kankerverwekkend voor mensen" vanwege hun bijdrage aan een verhoogd risico op longkanker. Daarom hebben de toegangsbeperkingen op de eerste plaats betrekking op dieselvoertuigen.

Kan de LEZ de klimaatverwarming voorkomen?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, die bijdragen aan de opwarming van de aarde, en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zoals fijnstof, stikstofoxiden en ozon, die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Het doel van de LEZ is om de uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en andere verontreinigende stoffen met een negatieve invloed op onze gezondheid te verminderen. Om de broeikasgassen aan te pakken, neemt het Brussels Gewest andere maatregelen, zoals subsidies voor de isolatie van woningen.

Als mensen ervoor kiezen om zich in Brussel op een andere wijze dan met de eigen auto te verplaatsen (wandelen, fietsen, openbaar vervoer, autodelen), zullen we ook een vermindering van de CO2-uitstoot zien. Zich op een andere wijze dan met de eigen auto verplaatsen is een effectieve manier om de luchtkwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd de klimaatverandering tegen te gaan.

Welke andere maatregelen neemt het Gewest om de luchtkwaliteit te verbeteren?

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is actief in een aantal activiteitensectoren die luchtverontreinigende stoffen uitstoten. Daarom is op 2 juni 2016 een Lucht-klimaat-energieplan aangenomen.

Naast de invoering van de LEZ voorziet dit plan maatregelen met betrekking tot de energie-efficiëntie van gebouwen, een verbeterde monitoring van de luchtkwaliteit, energieproductie uit hernieuwbare bronnen en maatregelen in de sectoren van de economie, de consumptiepatronen en het gebruik van producten.