Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Privacyverklaring

Algemeen

De lage-emissiezone (hierna ‘LEZ’ genoemd) is een zone waar de meest vervuilende voertuigen niet mogen rijden. Op basis van de Euronorm wordt bepaald om welke voertuigen het gaat. Wie met een verboden voertuig in de zone rijdt, wordt bestraft met een boete van 350 euro.

Voor de uitvoering van zijn controletaken verwerkt de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (hierna ‘Brussel Fiscaliteit’ genoemd) rechtstreeks van u en/of van andere bronnen verkregen persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

De controle van de LEZ wordt uitgevoerd door middel van intelligente camera's (bekend als ANPR) die zijn geïnstalleerd op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Die camera's nemen continu foto’s van alle voertuigen en controleren aan de hand van bepaalde databases of het voertuig al dan niet in de LEZ mag rijden. Ook kunnen controles op de weg worden uitgevoerd.

Voor voertuigen geregistreerd in België vergelijken de camera's het kentekennummer met de gegevens van de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen om te controleren of de technische kenmerken van het voertuig (Euronorm) voldoen aan de LEZ-wetgeving. In geval van niet-naleving wordt de identiteit van de nummerplaathouder opgezocht in het Rijksregister van de natuurlijke personen en wordt een boete opgelegd.

Voor voertuigen die in het buitenland geregistreerd zijn, vergelijken de camera's het kentekennummer met de database die door Brussel Fiscaliteit wordt bijgehouden op basis van de registraties van buitenlanders die in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest willen rijden. Volgens de LEZ-wetgeving moeten zij hun voertuigen registreren alvorens de LEZ binnen te rijden, zelfs als hun voertuig aan de regels voldoet. Voertuigen die geregistreerd zijn in een land waarmee België in het kader van internationale overeenkomsten de uitwisseling van voertuiggegevens heeft georganiseerd, hoeven echter niet te worden geregistreerd. De gegevens met betrekking tot die voertuigen worden rechtstreeks bij het betrokken land verkregen.

Als een voertuig niet aan de toegangsvoorwaarden voldoet, is het mogelijk om een dagpas te kopen. Ook is het voor sommige mensen mogelijk om op grond van de kenmerken van hun voertuig (oldtimer, kampeerwagen...) of specifiek voor hen geldende criteria (parkeerkaart) een afwijking te verkrijgen. In dat geval is rondrijden in de LEZ toegestaan, zelfs als hun voertuig niet voldoet aan de toegangsvoorwaarden.

De LEZ-website stelt u in staat om een simulatie uit te voeren en uw aanvragen tot registratie, voor afwijkingen en voor dagpassen te beheren.

Bij al die handelingen worden persoonsgegevens verwerkt. Die verwerking gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, en meer bepaald de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna ‘AVG’ genoemd).

In overeenstemming met de richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens worden uw gegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier verwerkt en zijn ze adequaat, relevant en beperkt in verhouding tot de doeleinden waarvoor ze door Brussel Fiscaliteit zijn verzameld.

Naast de informatie in dat beleid voor de bescherming van persoonsgegevens kan algemene informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden geraadpleegd op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Veiligheidsbeleid

Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen, treft Brussel Fiscaliteit alle veiligheidsmaatregelen om het verlies van uw gegevens te voorkomen, om een veilige en beperkte toegang te garanderen aan personen die gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot uw gegevens en om elk onrechtmatig gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden persoonsgegevens gedefinieerd als "alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon", hetzij omdat u rechtstreeks kan worden geïdentificeerd op basis van de betrokken gegevens, hetzij omdat u door middel van verwijzing wordt geïdentificeerd. In alle gevallen vallen alleen natuurlijke personen onder de bescherming van hun persoonsgegevens, aangezien gegevens betreffende rechtspersonen niet onder de definitie vallen.

Verantwoordelijke voor de verwerking en functionaris voor gegevensbescherming

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, gevestigd aan Sint-Lazarusplein 2, 1210 Brussel, vertegenwoordigd door zijn directeur-generaal, is de verantwoordelijke voor de verwerking. Brussel Fiscaliteit bepaalt, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maakt Brussel Fiscaliteit gebruik van de diensten van een onderaannemer die gespecialiseerd is in het beheer en de informaticabeveiliging van gegevens, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG). Om de naleving van de privacywetgeving te garanderen, zorgt Brussel Fiscaliteit ervoor dat die onderaannemer voldoende garanties biedt met betrekking tot de toepassing van technische en organisatorische maatregelen om de geldende wetgeving na te leven en uw rechten te beschermen.

Zoals elke overheidsinstantie beschikt Brussel Fiscaliteit over een functionaris voor gegevensbescherming, wiens voornaamste taak het is om ervoor te zorgen dat Brussel Fiscaliteit de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer naleeft. Dat is ook de contactpersoon bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Om contact met hem op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar: dpo.bf@fisc.brussels.

Categorieën gegevens verzameld door Brussel Fiscaliteit en doeleinden van de verwerking van die gegevens

In het kader van de controle van de LEZ verwerkt Brussel Fiscaliteit de volgende persoonsgegevens:

 1. Voertuiggegevens

Die gegevens hebben voornamelijk betrekking op de technische specificaties van het voertuig die de identificatie van het voertuig mogelijk maken (bv. nummerplaat) en het mogelijk maken om na te gaan of de toegangsvoorwaarden worden nageleefd (Euronorm, voertuigcategorie enz.).

Die gegevens omvatten:

 • als het voertuig is ingeschreven in België: de gegevens die worden verstrekt door de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid) de volledige lijst kan worden geraadpleegd in de toelating die Brussel Fiscaliteit hiervoor heeft verkregen.
 • als het voertuig in het buitenland is ingeschreven: de gegevens die de aanvrager bij de registratie van het voertuig heeft opgegeven (nummerplaat, land van inschrijving, datum van eerste en laatste inschrijving, brandstoftype, Euronorm) of, wanneer er een internationale overeenkomst voor de uitwisseling van gegevens bestaat tussen België en het land waar het voertuig is ingeschreven, de door dat land verstrekte gegevens.

 1. Gegevens over de nummerplaathouder, de aanvrager of de personen die recht geven op een afwijking

Die gegevens omvatten:

 • als het voertuig is ingeschreven in België:
  • de gegevens van de nummerplaathouder zoals verstrekt door het Rijksregister van de natuurlijke personen (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Algemene directie Instellingen en Bevolking), waarvan de mededeling aan Brussel Fiscaliteit is toegelaten door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • gegevens van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waarvan de mededeling aan Brussel Fiscaliteit is toegelaten door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (erkenning van de specifieke handicap van personen die recht hebben op een voertuig dat is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en die daartoe de goedkeuring van de autoriteiten hebben ontvangen, evenals de kenmerken van de speciale parkeerkaart voor personen met een handicap)
 • als het voertuig in het buitenland is ingeschreven: de identificatiegegevens van de aanvrager van de registratie (naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres)

De doelstellingen van Brussel Fiscaliteit zijn de volgende:

 • controle van de LEZ en het opleggen van boetes aan overtreders
 • toekenning van afwijkingen voor niet-toegelaten voertuigen
 • beheer en verstrekking van toegangspassen voor niet-toegelaten voertuigen
 • statistische analyse (hierbij worden de verwerkte gegevens eerst geanonimiseerd)
 • opvolging van het beleid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (in die context worden de verwerkte gegevens eerst geanonimiseerd).

Bewaring van uw persoonsgegevens

Brussel Fiscaliteit bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang als strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taken.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bewaartermijn van de persoonsgegevens afhankelijk van het doel waarvoor ze worden opgeslagen.

Doel
Persoonsgegevens
Maximale bewaarduur
Verantwoording

Controle van de LEZ en beheer van de dossiers voor opgelegde administratieve boetes

Foto van het voertuig en de nummerplaat

1 maand

Indien het niet mogelijk is om een inbreuk te bewijzen

Indien het mogelijk is om een inbreuk te bewijzen: zolang het dossier open is en de verjaringstermijnen niet zijn verstreken

Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (art. 5, § 4): een beeld dat niet kan bijdragen tot het bewijzen van een inbreuk mag niet langer dan één maand worden bewaard (met enkele uitzonderingen).

Zolang een dossier open is (onbetaald, beroep ingediend bij de rechtbank enz.), moeten de gegevens worden bewaard.

Registratie van een buitenlands voertuig

Identificatie van het voertuig

 • nummerplaat
 • land van inschrijving
 • datum van eerste en laatste inschrijving
 • type brandstof
 • Euronorm

Identificatie van de aanvrager

 • Naam, voornaam, geboortedatum
 • adres
 • e-mailadres

5 jaar en 3 maanden

Details:

 • 5 jaar: geldigheidsduur van de registratie
 • + 3 maanden

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone (artikel 9)

Wettelijke termijn voor de bewaring van de gegevens na het verstrijken van de geldigheidsduur van de registratie – Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (artikel 3.2.17, § 3, lid 1)

Afwijking (toegangsvergunning voor voertuigen die in principe verboden zijn)

Bestaan van een reden voor afwijking zoals bedoeld in artikel 5, § 1, 4° van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone met name: De nummerplaathouder of een op diens adres gedomicilieerde persoon heeft een speciale kaart bekomen zoals bedoeld in artikel 27.4.3 van de Wegverkeerswet, of een gelijkgesteld document zoals bedoeld in artikel 27.4.1 van de Wegverkeerswet

5 jaar, 5 maanden en 9 dagen

Details:

 • 69 dagen: behandeling van de aanvraag
 • 5 jaar :geldigheidsduur van de afwijking
 • +3 maanden

De afwijkingsaanvraag moet binnen 69 dagen worden behandeld – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone (artikel 8)

Wettelijke termijn voor de bewaring van de gegevens na het verstrijken van de geldigheidsduur van de afwijking – Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (artikel 3.2.17, § 3, alinea 2)

Aankoop van een dagpas

Identificatie van het voertuig

 • nummerplaat
 • land van inschrijving
 • datum van eerste en laatste inschrijving

Identificatie van de aanvrager

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

1 jaar en 3 maanden + 10 jaar

Details:

 •  maximaal 1 jaar: tot en met 31 december van het jaar waarin de eerste toegangspas wordt afgegeven
 • +3 maanden

Voor boekhoudkundige doeleinden worden beperkte gegevens (met betrekking tot de betaling) ook bewaard gedurende een periode van tien jaar

Het aantal toegangspassen is beperkt tot acht per kalenderjaar (1 januari tot 31 december).

Op 1 januari van het volgende jaar is het opnieuw mogelijk om acht toegangspassen te verkrijgen.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone (artikel 6)

Wettelijke termijn voor de bewaring van de gegevens na het verstrijken van de geldigheidsduur van de toegangspas – Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (artikel 3.2.17, § 3, alinea 2)

De organieke ordonnantie van 23 juli 2016 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle (artikel 40)

Ontvangers van uw persoonlijke gegevens en doorgifte aan derden

Brussel Fiscaliteit garandeert voortdurend de vertrouwelijkheid van uw gegevens, zowel intern als extern.

Intern is de toegang tot uw persoonlijke gegevens voor Brussel Fiscaliteit strikt beperkt: alleen personen die uw dossier moeten raadplegen in het kader van hun functie hebben toegang tot uw gegevens.

Extern zorgt Brussel Fiscaliteit ervoor dat uw persoonlijke gegevens alleen worden doorgegeven aan personen voor wie kennis van uw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. Het kan gaan om:

 • uzelf of uw vertegenwoordiger
 • andere gewestelijke overheidsdiensten, op voorwaarde dat een wettelijke bepaling daarin voorziet
 • staten waarmee België internationale verdragen of overeenkomsten inzake administratieve samenwerking of informatie-uitwisseling heeft gesloten, voor zover die samenwerking betrekking heeft op het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 • gerechtsdeurwaarders, notarissen, advocaten, voor zover zij betrokken zijn bij uw dossier
 • rechters en andere partijen in het kader van gerechtelijke procedures.

Uw rechten en de modaliteiten voor de uitoefening ervan

Als betrokkene hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens, die erkend worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ter informatie: Niet alle erkende rechten van de betrokkenen zijn echter van toepassing, aangezien sommige niet relevant zijn voor de relatie tussen u en Brussel Fiscaliteit. Dat is het geval voor het recht op overdraagbaarheid van de gegevens waardoor u persoonlijke gegevens over u die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, kunt ontvangen in een algemeen gebruikt en leesbaar formaat, bijvoorbeeld om ze door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking (bijv. telefoonoperatoren).

 • Recht van toegang tot uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG)

Om u in staat te stellen na te gaan welke gegevens in het bezit zijn van Brussel Fiscaliteit, voor welke doeleinden ze worden verzameld en welk gebruik ervan wordt gemaakt, kunt u niet alleen een verzoek indienen om te weten of er persoonlijke gegevens over u worden verwerkt, maar ook om informatie te verkrijgen over het gebruik ervan, met name de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers van de persoonsgegevens of de bewaartermijn voor de persoonsgegevens.

 • Recht op rechtzetting van eventuele onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben (artikel 16 van de AVG)

In het geval dat u vaststelt dat uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van Brussel Fiscaliteit onjuist zijn, kunt u een verzoek indienen om de onjuiste gegevens te laten corrigeren. U kunt ook verzoeken om onvolledige gegevens over u aan te vullen.

 • Het recht om, indien de Algemene Verordening Gegevensbescherming daarin voorziet, uw gegevens te laten verwijderen (artikel 17 van de AVG)

In een beperkt aantal gevallen kunt u Brussel Fiscaliteit verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen:

 • wanneer uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld
 • wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Brussel Fiscaliteit intrekt, op voorwaarde dat er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van die gegevens
 • wanneer u overeenkomstig artikel 21 van de AVG bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen dwingende legitieme redenen zijn om de verwerking voort te zetten
 • wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • wanneer uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de Europese, Belgische of Brusselse wetgeving.

Het recht op verwijdering van de gegevens is geen absoluut recht. Dat betekent dat Brussel Fiscaliteit niet altijd aan uw verzoek zal moeten voldoen, in het bijzonder wanneer uw persoonlijke gegevens nodig zijn voor de uitvoering van wettelijke taken of taken van openbaar belang.

 • Het recht om, indien de Algemene Verordening Gegevensbescherming daarin voorziet, beperking van de verwerking te verkrijgen (artikel 18 van de AVG)

In een beperkt aantal gevallen kan u een beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens worden toegekend. Dat betekent, anders dan wanneer de gegevens worden verwijderd, dat Brussel Fiscaliteit uw persoonlijke gegevens zal blijven bewaren, maar ze alleen met uw toestemming zal mogen verwerken, behalve voor de verwerking die nodig is voor de opslag ervan.

U kunt dat recht uitoefenen:

 • wanneer de verwerking onwettig is
 • wanneer Brussel Fiscaliteit uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, maar u ze nog steeds nodig hebt om uw wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

U kunt dat recht ook uitoefenen in afwachting van een beslissing over de uitoefening van een van de hieronder vermelde rechten, om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te beperken:

 • het recht op rechtzetting: indien uw persoonsgegevens onjuist zijn, kunt u vragen dat de verwerking wordt onderbroken tijdens het onderzoek van uw aanvraag door Brussel Fiscaliteit
 • het recht van verzet: wanneer u verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens hebt aangetekend, kunt u vragen dat de verwerking tijdens het onderzoek van uw verzoek door Brussel Fiscaliteit wordt onderbroken.

Het recht op beperking van de verwerking is geen absoluut recht. Dat betekent dat Brussel Fiscaliteit niet altijd aan uw verzoek zal moeten voldoen, in het bijzonder wanneer uw persoonlijke gegevens nodig zijn voor de uitvoering van wettelijke taken of taken van openbaar belang.

Om een van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, gelieve ons de aanvraag te doen toekomen:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit

Directie Juridische Zaken en Beroepen

Sint-Lazarusplein 2

1210 Brussel

Voeg altijd een kopie van uw identiteitskaart bij uw aanvraag. Als u de rechten van een andere persoon uitoefent, moet u ook een bewijs bijvoegen van uw bevoegdheid om namens die persoon op te treden.

Klachten en beroepen

Zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Ook kunt u een gerechtelijke procedure starten als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden als gevolg van een verwerking van persoonsgegevens die in strijd is met de Algemene Verordening  Gegevensbescherming.

Voor het indienen van een klacht kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Persstraat 35

1000 Brussel

Beleid inzake cookies en gelijkaardige technologieën

We gebruiken cookies (verzamelterm voor cookies, trackers, pixels, plug-ins, beacons, recaptcha’s, apps en applets) om onze website en app gebruiksvriendelijker en aangenamer te maken. Dankzij hen kan onze website uw handelingen en voorkeuren (gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere weergaveparameters) een tijdlang onthouden. Zo hoeft u die gegevens niet telkens opnieuw op te geven wanneer u de site raadpleegt of van de ene pagina naar de andere surft.

Wilt u cookies toevoegen of verwijderen? 

Klik op de link "Mijn voorkeuren wijzigen" om naar uw persoonlijke voorkeuren te gaan.

1 Wat is een COOKIE?

Een cookie is een klein tekst- of eventueel cijferbestand dat door een website wordt bewaard op uw computer of een ander apparaat (smartphone, tablet...) dat u gebruikt om de site te raadplegen. Cookies zijn bedoeld om een website sneller en meer op u afgestemd te laten werken bij herhaald bezoek.

Daartoe wisselen cookies gegevens uit tussen uw webbrowser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Microsoft Edge, Linux Opera ...) en de server die de site host. Het gaat bijvoorbeeld om uw voorkeuren voor de weergave van de site (taal, lettergrootte...), over uw browsegeschiedenis, uw keuze uit de opties die een site voorstelt of uw inloggegevens.

Dankzij cookies kunnen we bijvoorbeeld nieuwe gebruikers vergelijken met oude, inzicht verwerven in de manier waarop gebruikers op de website surfen, het aantal bezoekers op de site tellen en gegevens bekomen waarmee wij de surfervaring in de toekomst kunnen verbeteren.

Cookies laten geen spoor van persoonlijke gegevens achter over een gebruiker en identificeerbare gegevens worden nooit geregistreerd. Als u niet wil dat cookies gebruikt worden, moet u de instellingen van uw computer aanpassen om alle cookies van websites te wissen en/of een melding te krijgen als er cookies bewaard worden.

Als u de cookie-instellingen niet wil wijzigen, kan u onze website gewoon verder bezoeken.

2 Welke soorten cookies gebruiken we?

(Niet)-essentieel

Type cookie

Naam van het cookie

Bewaartijd van cookies

Doel van de cookie

Essentieel

Strikt noodzakelijke cookies

JSESSIONID

1 jaar

Maintain the user's session

ROUTE

1 jaar

Session affinity, indicates the processing server

Lez-cart

1 jaar

To create and restore a cart for an anonymous user

Cai-conversation

1 day

Continuing an existing conversation while browsing or revisiting the platform

Functionele cookies

Cookie-consent-lez

1 jaar

Obtain the visitor's consent for non-essential cookies

Niet-essentieel

Analytische en prestatie cookies

_ga

1 jaar

Analytical, performance and audience measurement cookies

_gid

1 dag

For metrics on the analytics platform (number of visitors, ....)

_gat_UA-57602273-5

1 minuut

For metrics on the analytics platform (number of visitors, ....)

Gerichte cookies

_gcl_au

3 maanden

Measure the effectiveness of our various communication actions, or of an adverstising campaign.

2.1 Strikt noodzakelijke cookies

Zonder deze cookies is het niet mogelijk op onze website te surfen en werkt de site niet naar behoren. Ze kunnen in onze systemen niet uitgeschakeld worden. Ze worden op uw computer geplaatst als reactie op uw handelingen die de aanvraag van een dienst inhouden: uw privacyvoorkeuren bepalen, inloggen (toegang vragen tot beveiligde zones van de website) of formulieren invullen.

Dankzij deze cookies:

 • kan u tussen de verschillende onderdelen van de website surfen;
 • kan u formulieren invullen;
 • kunnen we op een veilige manier uw identiteit nagaan alvorens toegang te verlenen tot uw persoonlijke gegevens als u een persoonlijke account aanmaakte. Dit omvat het surfen tussen de beveiligde zones van de site waarvoor authenticatie noodzakelijk is.

U kan uw internetbrowser zo instellen dat hij cookies blokkeert of u waarschuwt over het bestaan van cookies. Als u deze cookies nadien weigert, werken bepaalde onderdelen van de website of bepaalde aangeboden diensten helemaal niet of niet naar behoren.

2.2 Functionele cookies

Functionele cookies, ook "functionaliteitscookies" genoemd, zorgen ervoor dat de website beter werkt en meer op u is afgestemd. Ze vergemakkelijken en analyseren immers de werking van de website om haar gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken: ze onthouden welke keuzes u hebt gemaakt en geven u karakteristieken die nauwkeuriger en persoonlijker zijn.

Dankzij hen:

 • zijn diensten beter op u afgestemd omdat uw voorkeuren onthouden worden (uw gebruikersnaam, taalkeuze, munteenheid, regio waar u zich bevindt, enz.);
 • hoeft u uw keuzes niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw te formuleren (de website onthoudt de wijzigingen die u aanbracht, zoals lettergrootte of lettertype);
 • kunnen we de gegevens verzamelen die u op online formulieren meedeelt;
 • kunnen we de diensten leveren die u hebt gevraagd (u kan zo bijvoorbeeld een video bekijken of een commentaar op een blog geven);

Deze cookies zijn eigen aan het content management platform (bijvoorbeeld WordPress, Drupal, Liferay, Craft CMS), een soort van software die kan worden omschreven als de "motor" van een site.

De gegevens die deze cookies verzamelen, worden anoniem gemaakt en kunnen uw surfgedrag op andere sites niet volgen.

Als u deze cookies blokkeert, kan het zijn dat onze diensten geheel of gedeeltelijk niet naar behoren functioneren.

2.3 Analytische cookies en prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Het gaat meer bepaald om het aantal maal dat de site bezocht wordt en om het surfgedrag op de site.

Dankzij deze cookies kunnen we statistieken opstellen. We kunnen bijvoorbeeld het aantal bezoeken tellen en nagaan vanaf waar ze op onze site terechtkwamen. Op die manier kunnen we de prestatie van onze website en onze diensten meten en verbeteren. De cookies leren ons welke pagina's het populairst en het minst populair zijn, tonen ons hoe bezoekers op de site surfen en hoe de diensten worden gebruikt.

Door deze cookies kunnen we ook op een andere manier de prestaties nagaan: ze geven aan of er foutmeldingen zijn geweest, hoe vaak dit gebeurde en na welke handelingen.

De cookies verzamelen geen gegevens waarmee bezoekers geïdentificeerd kunnen worden. De gegevens die ze verzamelen worden op zo’n manier samengebracht, dat anonimiteit verzekerd is. De cookies dienen immers alleen maar om de website beter te laten werken.

De gegevens die de cookies verzamelen, worden samengevoegd. Als u deze cookies verwijdert, kunnen we bijgevolg niet weten wanneer u onze site hebt bezocht of haar diensten hebt gebruikt. We zijn dan niet in staat haar prestaties te bewaken.

2.4 Gerichte cookies

Deze cookies verzamelen gegevens over uw surfgewoonten op het internet en uw gebruik van onze diensten om u reclame aan te bieden die op u is afgestemd en met uw interesses strookt. Dankzij hen kunnen we het aantal keer dat u een advertentie ziet beperken en de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes inschatten. Meestal worden deze cookies geïnstalleerd door advertentienetwerken met toelating van de websitebeheerder. Ze onthouden de bezoeken aan een website en delen die informatie met andere ondernemingen (bijvoorbeeld reclamebedrijven). Gerichte cookies zijn vaak gekoppeld aan functionaliteiten van de website die door een partnerbedrijf worden geleverd.

Dankzij hen:

 • hoeft u niet herhaaldelijk dezelfde reclameboodschappen te zien krijgen;
 • kunnen we de doeltreffendheid van onze verschillende communicatieacties of van een reclamecampagne meten;
 • kunnen we de advertenties op onze websites en andere communicatieplatformen personaliseren.

De gegevens worden verzameld en gedeeld met derden om gericht te kunnen adverteren en optimale oplossingen voor te stellen voor onze administraties, uitgevers en eventuele adverteerders. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en niemand kan via de verzamelde gegevens geïdentificeerd worden.

Gerichte cookies zijn gebaseerd op het unieke identificatienummer van uw browser en digitaal toestel op het internet (IP-adres). Blokkeert u deze cookies, dan blijft u advertenties zien. U krijgt alleen minder gerichte reclame.

2.5 Cookies die door derden op onze sites worden uitgebracht

Cookies uitgaande van derden kunnen geïnstalleerd zijn in toepassingen (van derden) die in onze website of in onze diensten zijn ingebouwd, in advertenties (illustraties, animaties, video's, enz.) die worden verspreid via advertentieruimte die in onze website of in onze diensten zijn ingebouwd. Dat is met name het geval met knoppen als "Delen", "Liken", die afkomstig zijn van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, enz.

Het sociale netwerk dat zo'n toepassingsknop levert, kan u dankzij die knop identificeren, ook als u de knop niet hebt gebruikt tijdens de raadpleging van onze website of van onze diensten. Dit soort toepassingsknop kan het betrokken sociale netwerk in staat stellen uw surfgedrag op onze website of op onze diensten te volgen wanneer uw account bij het betreffende sociale netwerk ingeschakeld is (niet afgesloten sessie) op uw toestel terwijl u op onze website of op onze diensten surft.

Het uitgeven en gebruiken van cookies door derden is onderworpen aan het beleid inzake privacybescherming van die derden. Zo hebben wij helemaal geen controle over het proces dat de sociale netwerken gebruiken om gegevens over uw surfgedrag op zijn websites of op zijn diensten te verzamelen en te koppelen aan de persoonsgegevens waarover zij zelf beschikken.

Wij nodigen u uit het beleid inzake privacybescherming van die sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de – met name publicitaire – gebruiksdoeleinden van de surfgegevens die zij dankzij die toepassingsknoppen kunnen verzamelen. Dat beschermingsbeleid moet u met name in staat stellen uw keuzes bij die sociale netwerken uit te oefenen, meer bepaald door zelf de parameters van uw gebruiksaccounts voor elk van die netwerken te bepalen.

Wij herinneren u eraan dat u te allen tijde, eenvoudig en kosteloos, kunt kiezen voor het weigeren van de registratie van cookies op uw digitaal toestel, zodat wij noch onze partners beschikken over de gegevens die cookies verzamelen.

3 Hoe cookies beheren op mijn computer, tablet enz.?

De meeste webbrowsers aanvaarden standaard cookies. U kunt uw browser wel zelf configureren om (bepaalde) cookies te aanvaarden of te blokkeren.

U kan cookies die al op uw toestel (computer, smartphone, tablet, ...) geïnstalleerd zijn eender wanneer verwijderen en u kan de meeste browsers zo configureren dat ze cookies blokkeren. Maar in dat geval moet u wellicht bepaalde voorkeuren bij elk bezoek van onze website opnieuw opgeven. De kans is groot dat u niet alle diensten en functionaliteiten kan gebruiken. Met andere woorden, als u cookies weigert, kunnen we niet garanderen dat u tot alle diensten van onze website toegang krijgt.

In uw browserinstellingen hebt u de mogelijkheid de installatie van cookies te weigeren. Hoe u cookies al dan niet activeert en ze wist, hangt af van uw digitaal toestel en van uw webbrowser: